Paginacija

Torzo
Torzo
Josip Blažević
Rad ne sadrži sažetak.
Torzo
Torzo
Vinka Čavka
Rad ne sadrži sažetak.
Tradicija kao ishodište nove skladateljske teorije; Paul Hindemith: Ludus tonalis
Tradicija kao ishodište nove skladateljske teorije; Paul Hindemith: Ludus tonalis
Dino Gluić
Paul Hindemith jedan je od najznačajnijih skladatelja i teoretičara glazbe 20. stoljeća. U burnom vremenu traganja za novim idejama i putevima glazbe, s ciljem stvaranja vlastite skladateljske teorije, Hindemith se vraća ishodištima i prirodnim svojstvima glazbenog materijala. Smatrajući kako se razvoj glazbe mora temeljiti na tradicionalnim osnovama koje se mogu integrirati sa suvremenim idejama, Hindemith na čvrstim temeljima tradicije stvara svoju skladateljsku teoriju. U prvom...
Trag u vremenu
Trag u vremenu
Marina Mužinić
Rad je nastao na temu pokret i vrijeme što je bila jedna od tema tijekom kolegija slikarstva. Autorica je kao motiv odabrala prizor jata ptica u letu naslikan prema sjećanju. Tehnika rada je tuš na papiru. Prizor je ponavljan pet puta. Iako je dojam da su radovi identični, svaki se ipak razlikuje od onog prethodnog i onog narednog. Ponavljanjem je repliciran prvi rad, no svaki sljedeći je zatim postajao replika prethodnog. Time se udaljavamo od početnog, originalnog rada iako...
Tragovi prahrvatske mitologije u prostoru srednje Dalmacije
Tragovi prahrvatske mitologije u prostoru srednje Dalmacije
Nikolina Ćuk
U diplomskom radu predstavljena je tema o ostatcima staroslavenskih vjerovanja i poimanja svijeta koja su terenskim, filološkim i literarnim istraţivanjima uoĉena na hrvatskom etničkom prostoru te kršćansko preslojavanje svetih mjesta koje je uslijedilo, na odabranim primjerima. Objašnjen je ciklus kojim se obnavlja godina, ali i život. Rođenje Boţića (Jurja/Jaryla) u rano proljeće bio bi najsretniji Gromovnikov dan da ga isti dan nisu oteli Velesovi ljudi. Ipak najavljuje se...
Tragovi u zlatu - placebo
Tragovi u zlatu - placebo
Mia Bogdan
Rad ne sadrži sažetak.
Trema i strah od javnog nastupa
Trema i strah od javnog nastupa
Matija Ruk
Ovaj diplomski rad pruža uvid u teoriju emocionalnih stanja treme i straha od javnog nastupa. Nerijetko se događa kako glazbenici uoči javnog glazbenog nastupa osjećaju lupanje srca, znojenje, drhtavicu i brojne druge simptome koji po simptomatologiji odgovaraju strahu. Zašto je to tako i postoje li metode i tehnike suočavanja s istim odgovor će se dati u ovom diplomskom radu. Točnije, na početku pružit će se teorijski uvid u tremu i strah uoči javnog glazbenog nastupa, a u...
UMAS memento
UMAS memento
Veronika Kušek
Rad ne sadrži sažetak.
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Ema Bonomi
Veliki problem u očuvanju kulturnih dobara u urbanim sredinama je kontaminiranost istih grafitima. Za uspješno uklanjanje grafita potrebno je identificirati vrstu materijala i vrstu boje kojom je materijal kontaminiran te poznavati njihova kemijska i fizička svojstva kako bi potencijalnom metodom uklanjanja boje što manje utjecali na izvornost materijala. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu su opisana svojstva materijala koji su najčešće kontaminirani grafitima. Naglasak...
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Mia Bogdan
U ovom radu obrazloženi su utjecaji umjetničkih djela i odgojih okružja – muzeja i dječjeg vrtića na doživljavanje, izražavanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi kroz projekt Susret Meštrovića i Klimta u muzeju i dječjem vrtiću. Projektne aktivnosti ostvarile su se dijelom u prostorima Galerije Meštrović, a dijelom u dva dječja vrtića predškolske ustanove Radost u Splitu. U projektu je sudjelovalo ukupno 45 djece odnosno, dvije odgojne skupine (od 4 do 7 g.)....

Paginacija