Pages

Tragovi prahrvatske mitologije u prostoru srednje Dalmacije
Tragovi prahrvatske mitologije u prostoru srednje Dalmacije
Nikolina Ćuk
U diplomskom radu predstavljena je tema o ostatcima staroslavenskih vjerovanja i poimanja svijeta koja su terenskim, filološkim i literarnim istraţivanjima uoĉena na hrvatskom etničkom prostoru te kršćansko preslojavanje svetih mjesta koje je uslijedilo, na odabranim primjerima. Objašnjen je ciklus kojim se obnavlja godina, ali i život. Rođenje Boţića (Jurja/Jaryla) u rano proljeće bio bi najsretniji Gromovnikov dan da ga isti dan nisu oteli Velesovi ljudi. Ipak najavljuje se...
Tragovi u zlatu - placebo
Tragovi u zlatu - placebo
Mia Bogdan
Rad ne sadrži sažetak.
Trema i strah od javnog nastupa
Trema i strah od javnog nastupa
Matija Ruk
Ovaj diplomski rad pruža uvid u teoriju emocionalnih stanja treme i straha od javnog nastupa. Nerijetko se događa kako glazbenici uoči javnog glazbenog nastupa osjećaju lupanje srca, znojenje, drhtavicu i brojne druge simptome koji po simptomatologiji odgovaraju strahu. Zašto je to tako i postoje li metode i tehnike suočavanja s istim odgovor će se dati u ovom diplomskom radu. Točnije, na početku pružit će se teorijski uvid u tremu i strah uoči javnog glazbenog nastupa, a u...
UMAS memento
UMAS memento
Veronika Kušek
Rad ne sadrži sažetak.
UX / UI dizajn Matchko aplikacije
UX / UI dizajn Matchko aplikacije
Ana Miletić
Rad ne sadrži sažetak.
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Uklanjanje grafita sa spomenika kulture
Ema Bonomi
Veliki problem u očuvanju kulturnih dobara u urbanim sredinama je kontaminiranost istih grafitima. Za uspješno uklanjanje grafita potrebno je identificirati vrstu materijala i vrstu boje kojom je materijal kontaminiran te poznavati njihova kemijska i fizička svojstva kako bi potencijalnom metodom uklanjanja boje što manje utjecali na izvornost materijala. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu su opisana svojstva materijala koji su najčešće kontaminirani grafitima. Naglasak...
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Umjetnička djela - poticaj doživljavanju, izražavanju i stvaranju djece rane i predškolske dobi u muzeju i dječjem vrtiću
Mia Bogdan
U ovom radu obrazloženi su utjecaji umjetničkih djela i odgojih okružja – muzeja i dječjeg vrtića na doživljavanje, izražavanje i stvaranje djece rane i predškolske dobi kroz projekt Susret Meštrovića i Klimta u muzeju i dječjem vrtiću. Projektne aktivnosti ostvarile su se dijelom u prostorima Galerije Meštrović, a dijelom u dva dječja vrtića predškolske ustanove Radost u Splitu. U projektu je sudjelovalo ukupno 45 djece odnosno, dvije odgojne skupine (od 4 do 7 g.)....
Umjetnička galerija Dubrovnik
Umjetnička galerija Dubrovnik
Karla Raguž
Rad ne sadrži sažetak.
Umjetnost kao terapija kroz oči umjetnika
Umjetnost kao terapija kroz oči umjetnika
Andrea Vukoja
Tema ovog diplomskog rada bavi se utjecajem životnih okolnosti odabranih umjetnika i njihovog emocionalnog, psihičkog i fizičkog stanja na njihovo stvaralaštvo. Na samom početku upoznajemo se s umjetnošću kroz povijest te kako se umjetnost oduvijek koristila kao jedan oblik terapije, ne samo u slikarstvu nego i u svim drugim granama umjetnosti. Kratkim dijelom daje se povijesni i stručni uvid u art terapiju koja se vrlo kasno javlja kao koristan alat u psihoterapiji kojim se može...
Umjetnost obrade filmske slike
Umjetnost obrade filmske slike
Josip Bojčić
Ovaj diplomski rad se bavi temom obrade slike u jako širokom smislu, a trebao bi biti prikaz rezultata svega naučenog kroz vremenski period od osam godina. Iako jako sažet, rad se bavi detaljnijim i naprednijim tehničkim aspektima i detaljima obrade filmske slike. Iako je sam proces izrazito kreativan, potrebno je dobro poznavati sve alate kako bi se s lakoćom ostvarivao određen level vizualne privlačnosti i kvalitete.

Pages