Paginacija

Glitch i kreativni procesi u digitalnoj umjetnosti
Glitch i kreativni procesi u digitalnoj umjetnosti
Kristijan Vrdoljak
Tema ovog završnog rada, koji se sastoji od triptiha, obrađuje digitalnu umjetnost te korištenje digitalnih alata i programa za izradu umjetničkog rada. Istraživanjem mogućnosti programa i digitalne manipulacije slikom stvoreni su tzv. glitchevi koji su u daljnjem procesu ponovno mijenjani, manipulirani i kolažirani u postojeće kompozicije. Sami glitchevi su korišteni kao medij stvaranja slike u smislu slikanja greškom. Rad je rezultat zadatka na kolegiju Slikarstvo VI koji je imao...
Gorgona
Gorgona
Maja Puđa
Rad ne sadrži sažetak.
Gospodarsko-ladanjska imanja obitelji Ivanišević
Gospodarsko-ladanjska imanja obitelji Ivanišević
Tea Cvitanović
Tema diplomskog rada su sačuvani ladanjsko gospodarski sklopovi plemićke obitelji Ivanišević. Uz analize i povijesna istraživanja građevina navodi se dolazak obitelji na područje makarskog primorja i njihov utjecaj. U ovom radu dan je uvid u barokna imanja obitelji Ivanišević na Makarskom primorju. Istraživanje ove teme zahtijevalo je uporabu teorijske metode istraživanja i metodu intervjua koje su značajno pridonijele povezivanju zdanja Makarske i Igrana. Sačuvane građevine su...
Gotički portali palača u Splitu
Gotički portali palača u Splitu
Andrea Šarić
U radu se obrađuju gotički portali stambene arhitekture na području grada Splita. Istraživanjem su obuhvaćeni samo glavni ulični portali, ukupno njih 23. Do sada nije postojalo istraživanje u čiji su opseg ušli svi portali. Nastanak portala smješta se u povijesni okvir. Nakon provedene katalogizacije, obavljena je morfološka analiza. Gotički portali nastaju tijekom 14. i 15. stoljeća, kada se Split razvija u starom i novom dijelu, tj. unutar Dioklecijanove palače i u novome...
Gotički prozori na stambenoj arhitekturi u Splitu
Gotički prozori na stambenoj arhitekturi u Splitu
Maja Marić
U diplomskom radu obrađuje se tema gotički prozori na stambenoj arhitekturi u povijesnoj jezgri grada Splita. Dan je i kratak povijesni pregled grada te njegov srednjovjekovni razvoj. Iako su pojedini prozori do sada publicirani i obrađeni u sklopu istraživanja pojedinih građevina, velik broj njih nije nigdje dokumentiran. Ne postoji njihov katalog niti je na nivou grada istražena njihova tipologija. U ovom radu dokumentirani su gotovo svi gotički prozori na stambenoj arhitekturi...
Grafitni oblici
Grafitni oblici
Ivo Mateljak
Grafitni oblici je rad koji se sastoji od dvadeset crteža nacrtanih grafitnom olovkom na papiru. Na njima su nacrtane apstraktne organske forme ispunjene gustim šrafiranjem. Te forme imaju svoj volumen i realistične teksture koje samo podsjećaju na poznate materijale kao kamen, drvo, kožu i beton. Ambivalentnost motiva koji ne dopušta jednoznačno shvaćanje tjera nas da prebacimo pozornost na sam nastanak crteža. Glavni aspekt rada je proces crtanja koji je dugotrajan i meditativan i...
Grafička mapa "Stvarnost"
Grafička mapa "Stvarnost"
Bruna Carev
Rad ne sadrži sažetak.
Gregorijanski citati i parafraze u misi Cum Jubilo Mauricea Durufléa
Gregorijanski citati i parafraze u misi Cum Jubilo Mauricea Durufléa
Vlado Badrov
Predmet mog magistarskog rada usko je povezana uz gregorijansku misu Cum Jubilo koja preko skladateljskog pera francuskog skladatelja Mauricea Durufléa doživljava novi zamah u umjetničkoj preobrazbi zadanog, gregorijanske mise. Originalna verzija mise napisana je za solo bariton, muški zbor i orkestar, a uz nju iz praktičnih razloga, kako navodi sam skladatelj, napisane su i reducirane verzije. Ovaj magistarski rad temelji se na reduciranoj verziji za solo bariton, muški zbor i...
Hans Zimmer: Prilagodba dviju skladbi za mandolinski orkestar
Hans Zimmer: Prilagodba dviju skladbi za mandolinski orkestar
Marinko Lasan Zorobabel
Rad ne sadrži sažetak.
Harmonijska i formalna analiza 24. preludija op. 11 Aleksandra Skrjabina
Harmonijska i formalna analiza 24. preludija op. 11 Aleksandra Skrjabina
Jelena Šain
Glazbeni jezik Aleksandra Nikolajeviča Skrjabina poslužio je kao tema za mnoge filozofske i teoretske rasprave i analize. Skrjabinov glazbeni jezik nije jedinstven već svako njegovo razdoblje skladanja označava i nov glazbeni jezik. Zbirka 24 preludija op. 11 pripada ranoj fazi skladanja, u kojoj se prepoznaju utjecaji F. Chopina i F. Liszta. Do sada su se uglavnom inozemni autori bavili Skrjabinom, i to ponajprije njegovim kasnijim djelima. Među njima su: Zofia Lissa, Hermann Danuser,...
High Concept
High Concept
Luka Eterović
U ovom diplomskom radu istražujem karakteristike i pojavu High Concept filmova kroz povijest, razvitak kroz sadašnjost i mjesto High Concept filmova u budućnosti, koristeći se mnogobrojnim primjerima poznatih i manje poznatih, kratkih, dugih, animiranih, dokumentarnih i eksperimentalnih, stranih i domaćih filmova autora iz cijeloga svijeta, prvenstveno se bazirajući na pionirskom studiju Justina Wyatta, drugih relevantnih filzofskih djela, eseja kao i prvog cjelovitog, opsežnog...
Hommage Jurju Dalmatincu
Hommage Jurju Dalmatincu
Ružica Rimac
Ovaj diplomski rad razmatra vidove kiparskog rada dvaju autora. Referira se na domaću tradiciju, konkretno na portretnu skulpturu Jurja Dalmatinca s friza Šibenske katedrale i na Giacomettia koji je tu akademsku tradiciju u skulpturi mijenjao „ispisivajući stranice“ modernog i suvremenog kiparstva. Referirajući na prethodno iskustvo navedenih autora nastaje ovaj rad koji misaono i vizualno spaja ta dva „etosa kreativnosti“ i nadahnuća, bez pomisli da je rad rezultat križanja...

Paginacija